Oet Grunn´nOnder streekproducten  met keurmerk Oet Grunn'n wordt in dit verband verstaan: producten, diensten en kunst voor zover deze voldoen aan de door het bestuur van de stichting vastgestelde criteria.


In principe komen zowel producten, als menu’s, diensten en kunstproducten in aanmerking voor het merk Oet Grunn’n. De producten die onder het merk ‘Oet Grunn’n’ vallen moeten voldoen aan minimaal 3 van de criteria die gelden voor het keurmerk Gegarandeerd Groningen, te weten:

-          - regionale herkomst grondstoffen;

-          - regionale verwerking;

-          - duurzaamheid en dierenwelzijn;

-          - ambachtelijke productie en een transparante keten.


Voor het merk wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën: levensmiddelen, gebruiksvoorwerpen, (toeristische) diensten, kunst en menu’s. Zowel producten als productgroepen kunnen worden aangeboden. De producten en diensten kunnen binnen én buiten Groningen op de markt gebracht worden.


Het merk kan aangevraagd worden door de aanbieder (tussenhandel of detailhandel) of producent van het product of de dienst. Indien het merk niet aan een producent, maar aan een aanbieder wordt uitgereikt, mag bij verkoop uitsluitend dit bedrijf en de afnemers hiervan het merk voor deze producten voeren en niet de producent.


Het bestuur van de Stichting Streekproducten Groningen kent, op advies van de interne werkgroep ‘Keurmerk’, de aanvrager al dan niet het recht toe het merk ‘Oet Grunn’n’ te voeren. Bij een positieve beslissing reikt het bestuur het merk uit. Het is niet toegestaan het merk ‘Oet Grunn’n’ te voeren zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.


Criteria Oet Grunn'n:

De producten die onder het merk ‘Oet Grunn’n’ vallen moeten voldoen aan minimaal 3 van de criteria die gelden voor het keurmerk Gegarandeerd Groningen, te weten:

- regionale herkomst grondstoffen;

- regionale verwerking;

- duurzaamheid en dierenwelzijn;

- ambachtelijke productie en een transparante keten.

Voor het merk wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën: levensmiddelen, gebruiksvoorwerpen, (toeristische) diensten, kunst en menu’s. Zowel producten als productgroepen kunnen worden aangeboden.

 

1. Criteria voor levensmiddelen

Herkomst grondstoffen / ingrediënten (verder te noemen: grondstoffen)

Algemeen geldt dat alle grondstoffen uit de streek afkomstig zouden moeten zijn. In de praktijk blijkt dit niet altijd haalbaar, waarbij dan het volgende geldt: het product moet hier geproduceerd/ gegroeid zijn.


Bij dierlijke producten geldt dat de jonge dieren niet uit Groningen hoeven te komen. Wel geldt dat het vee is gevoerd met voedingstoffen die voor meer dan 51% uit Groningen afkomstig zijn. Er wordt uitgegaan van een grond- of watergebonden productiewijze en met respect voor dierenwelzijn. De productie draagt bij aan de verbetering van de omgevingskwaliteit. Plantaardige of dierlijke producten moeten gerealiseerd worden op percelen die duidelijk gescheiden zijn van producten van percelen die niet in het gebied Groningen vallen.

Bewerking en verwerking van de grondstoffen

Bewerking en verwerking van de grondstoffen tot eindproduct dient in Groningen plaats te vinden. Wanneer ook producten van een andere herkomst verwerkt worden, dient het verwerkingsproces gescheiden plaats te vinden. Indien een bewerking door derden moet worden uitgevoerd, moet deze in Groningen gevestigd zijn.

Als er geen of slechts één bedrijf (ter voorkoming van een monopoliepositie) in de provincie hiertoe in staat mag worden geacht, kan onder voorwaarden de bewerking elders geschieden. Deze voorwaarden betreffen het overleggen van zoveel mogelijk feitenmateriaal in het geval er slechts één be- of verwerkingsmogelijkheid in de provincie aanwezig is en hier geen gebruik van wordt gemaakt. Als naar de mening van de keuringsorganisatie de overwegingen die hiertoe hebben geleid overtuigend zijn onderbouwd, kan het bestuur besluiten dat be- of verwerking buiten de provincie geen beletsel hoeft te zijn tot uitreiking van het certificaat.

Duurzaamheid en dierenwelzijn

Er wordt uitgegaan van respect voor dierenwelzijn waarbij de productie bijdraagt aan de verbetering van de omgevingskwaliteit.

 

2. Criteria voor gebruiksvoorwerpen

Herkomst grondstoffen

Algemeen geldt alle grondstoffen uit de streek afkomstig moeten zijn. In de praktijk blijkt dit niet altijd haalbaar, waarbij dan het volgende geldt: bij enkelvoudige producten moet 100% en bij samengestelde producten het merendeel (minimaal 51%) van de kenmerkende of basisgrondstoffen uit Groningen komen.

Als de grondstoffen niet voor het merendeel uit Groningen komen kan het product het merk krijgen als aangetoond kan worden dat het ontwerp typisch Gronings en oorspronkelijk is.

Bewerking en verwerking van de grondstoffen

Bewerking en verwerking van de grondstoffen tot eindproduct dient in Groningen plaats te vinden.

Indien een bewerking door derden wordt uitgevoerd, moet deze ook in Groningen gevestigd zijn.

Hiervoor gelden dezelfde criteria als onder ‘1. levensmiddelen’ zijn vermeld.

 

3. Criteria voor diensten

Herkomst

Diensten worden als Oet Grunn’n-product erkend wanneer zij bestaan uit een combinatie van minimaal twee ervaringen, die een directe relatie met de provincie Groningen hebben en/of een tastbaar goedgekeurd streekproduct, allemaal opgedaan of voortgebracht door de inzet van minimaal drie verschillende bedrijven, organisaties en/of instanties die in Groningen gevestigd zijn. Een arrangement moet bijvoorbeeld een duidelijke relatie met Groningen hebben en mag niet verwijzen naar typische producten uit andere regio’s of landen (geen jeu de boules of wokarrangement).

 

Het ‘tastbaar streekproduct’ hoeft niet benoemd te zijn en mag wisselen bijvoorbeeld met de seizoenen. Het product dient wel voor de consument een waarde te hebben en dient een duidelijk herkenbaar deel van het arrangement uit te maken. De deelname van de verschillende aanbieders moet schriftelijk zijn vastgelegd.


4. Criteria voor kunst

Herkomst

Een kunstuiting of kunstwerk (verder te noemen ‘kunstwerk’) is een door mensen gemaakt voorwerp bedoeld om schoonheid en esthetisch genot op te wekken (woordenboek). Bij de beoordeling van een kunstwerk is de inhoud bepalend, dus niet de grondstof en de materialen. Kunst kan de erkenning krijgen indien het onderwerp bedoeld is om schoonheid en esthetisch genot op te wekken en voor zover het betrekking heeft op Groningen. Dit laatste moet minimaal tot uiting komen in de titel van het werkstuk. In het geval van teksten (gedicht, boek, lied), moet dit uit de inhoud van de tekst blijken, waarbij met het gebruik van de Groningse streektaal eveneens wordt voldaan aan dit criterium. De kunstuiting mag in beeld, geluid of tekst niet verwijzen naar plaatsen of locaties buiten het werkgebied van de stichting of naar gebruiken of gewoonten die typisch zijn voor andere regio’s.

Kunstnijverheid is ‘het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen met kunstwaarde’. Het bestuur beslist vóór toetsing of een gebruiksvoorwerp tevens aan het criterium voor kunstuitingen mag voldoen en tot deze laatstgenoemde categorie gerekend mag worden.

 

5. Criteria voor menu’s van streekproducten

Herkomst

Bij een menu dat het merk Oet Grunn’n wil krijgen moet minimaal één goedgekeurd streekproduct als hoofd- of bijproduct worden gebruikt. Het menu moet in de naamgeving een relatie met Groningen hebben.

Duurzaamheid, verwerking en herkenbaarheid

De overige producten dienen wel aantoonbaar aan de criteria van duurzaamheid, verwerking en herkenbaarheid

te voldoen. 


    banner horeca eventt

STICHTING SPELT:

 

Dat Spelt erg gezond is en volgens Hildegard von Bingen alles bevat wat een
mens nodig heeft om te leven leest u hier.

spelt 250x160px

 Lees verder

button wie

button wat

button waar

 

DE PLATTELANDSWINKELS:

 

Eigen verse en duurzame producten.

plattelands 250x160px 

 Lees verder

button wie

button wat

button waar

 

GEGARANDEERD GRONINGEN:

 

Eerlijke en smaakvolle producten.

gg 300px 

 Lees verder

button wie

button wat

button waar

 

OET GRUNN’N:

 

Onder dit label verschijnen Groninger streekproducten die vers en ambachtelijk
zijn èn afkomstig uit de eigen streek.

out grunn 

 Lees verder

button wie

button wat

button waar

 

Stichting Streekproducten Groningen

Oet Grunn’n